• بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 384
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  برای رسیدن به چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 نیازمند ارتقای بهره وری در کشور هستیم. مساله تاثیر یا عدم تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری، بهترین گزینه ای است که می تواند مساله تاثیر نهایی فناوری اطلاعات بر رفاه اجتماعی را منعکس کند. در این پژوهش به بررسی دو متغیر مهم بهره وری و فناوری اطلاعات و تاثیر آن ها پرداخته شده است. متغیر مستقل در این پژوهش فناوری اطلاعات و متغیر وابسته بهره وری است.جامعه آماری این پژوهش که کارکنان معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشند به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.796 بدست آمد. جهت تحلیل تاثیر متغیرها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. در بررسی اثرگذاری فناوری اطلاعات بر بهره وری، بهرهوری به پنج عامل به شرح عوامل انگیزشی، شیوه رهبری، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و آموزش عمومی و روحیه رقابت پذیری تقسیم بندی گردید. با توجه به آنکه فناوری اطلاعات بر این پنج عامل تاثیر دارد، پس می توان نتیجه گرفت که فناوری اطلاعات بر بهره وری، تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها