• تاثیر کیفیت افشا بر ریسک سقوط و همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 295
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت افشا بر ریسک سقوط و همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های، 1390-1394، که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است و از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی جای می گیرد. جهت بررسی سطح کیفیت افشای اجباری از گزارشات امتیاز شرکتی منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی سال های مورد بررسی استفاده و برای اندازه گیری سطح افشای اختیاری، چک لیست تعدیل شده بوتوسان که توسط کاشانی پور و همکاران (1388) تنظیم شده استفاده گردید. جهت اندازه گیری خطر سقوط سهام از مدل ضریب چولگی (چن و همکاران، 2001) و مدل ارائه شده توسط هاتن و همکاران (2009) استفاده شد. هم چنین، معیار سنجش همزمانی قیمت سهام، نسبت ریسک سیستماتیک تقسیم بر ریسک غیرسیستماتیک است. از داده ای پانلی، برای تخمین مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار 8- eviews، از مدل های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، استفاده شده است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل اثرات تصادفی نشان می دهد که افشای اختیاری، رتبه بندی شرکت ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی بر همزمانی قیمت سهام تأثیر دارد. هم چنین، افشای اختیاری، رتبه بندی شرکت ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر دارد. سیاست افشای قوی بر همزمانی قیمت سهام و خطر سقوط قیمت سهام تأثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها