• بررسی رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 505
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه افزایش سود آوری و داشتن ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد مناسب در فرایند رشد شرکت ها موثر بوده و موجب ادامه حیات آن در بازارها می شود. با توجه به اهمیت این موضوع هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی و در چارچوب استدلال قیاسی-استقرایی می باشد. روش نمونه گیری تحقیق حذف سیستماتیک، جمع آوری اطلاعات برای مبانی نظری به صورت کتابخانه ای و برای جمع آوری داده ها از روش میدانی استفاده شده است. در این تحقیق تعداد نمونه های انتخاب شده شامل 148 شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1394-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیه های این مطالعه از الگوی داده های ترکیبی و از نرم افزار eviews6 به تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه های این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با ساختار سرمایه، منفی و معنادار و رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با جریان نقد آزاد برای شرکت و سهامداران نیز مثبت و معنادار می باشد. نتایج این تحقیق می تواند برای کلیه استفاده کنندگان از صورت های مالی و با توجه به نیاز انها موثر واقع شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها