• بررسی رابطه متغیرهای سیستماتیک (اقتصاد کلان) و غیر سیستماتیک (حاکمیت شرکتی) بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 222
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای سرمایه است، چرا که هر شرکت دارای یک چرخه عمر است و شرکت در طی عمر خود ممکن است با نوساناتی در فعالیت های خود مواجه شود که به درماندگی مالی در مقطعی خاص منجر گردد. نامناسب بودن حاکمیت شرکتی، مدیریت، هزینه بالای تولید، فعالیت مالی ضعیف، هیئت مدیره غیرفعال و ساختار ریسک شرکت از جمله این عوامل تاثیرگذار بر درماندگی مالی هستند. نظام راهبری شرکت ها اهداف گروه های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیشگیری از درماندگی مالی شرکت ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. از سوی دیگر، فضای کلان اقتصادی نیز کسب و کار شرکت ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و غافل شدن از عوامل تعیین کننده ی این فضا چه بسا منجر به تصمیمات اشتباه و درماندگی مالی شرکت ها خواهد شد. با توجه به این ضرورت، مسأله اصلی این تحقیق، بررسی رابطه متغیرهای سیستماتیک (اقتصاد کلان) و غیر سیستماتیک (حاکمیت شرکتی) بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لذا این پژوهش، رابطه متغیرهای سیستماتیک (اقتصاد کلان) و غیر سیستماتیک (حاکمیت شرکتی) بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد 96 شرکت در بازه زمانی 1396 - 1389 با استفاده از روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره و داده های ترکیبی و روش لاجیت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین متغیرهای غیرسیستماتیک (حاکمیت شرکتی) و درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. به گونه ای که شاخص های درصد مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف و نوع حسابرس بر درماندگی مالی، تاثیر منفی و معنادار، و شاخص های درصد تمرکز مالکیت و درصد سهم شناور بر درماندگی مالی، تاثیر مثبت و معنادار داشته است. از بین متغیرهای سیستماتیک (اقتصاد کلان) نیز، نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی و نرخ بهره، تاثیر مثبتی بر درماندگی مالی شرکت ها داشته است اما بین نرخ تورم و درماندگی مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود نداشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها