• اثر تنش قلیائیت و پیزی تسریع شده بذر بر شاخص های جوانه زنی بذر شنبلیله (.trigonella foenum l)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 359
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور مطالعه اثر تنش قلیائیت و پیری تسریع شده بذر بر شاخص های جوانه زنی بذر شنبلیله (trigonella foenum l.) آزمایشی در آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج درسال 1395 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل فاکتور اول زوال بذر در چهار سطح در مدت زمان های صفر (بدون زوال)، 12، 24 و 36 ساعت در شرایط دمای 41 درجه سانتی گراد و با رطوبت نسبی 95 درصد و فاکتور دوم قلیائیت از ترکیب دو نمک خنثی (naso4, nacl) و دو نمک قلیائی (nahco3, na2co3) در 5 سطح (6.7، 7.9، 8.9، 9.8 و 10.7) بود. نتایج نشان داد که برهمکنش زوال و تنش قلیائیت تاثیر معنی داری بر صفات درصد و سرعت جوانه زنی داشت. بیش ترین درصد و سرعت جوانه زنی مربوط به تیمار بدون زوال و اسیدیته 6.7 و کم ترین آن مربوط به بیمار 36 ساعت زوال و اسیدیته 10.7 بود. بیش ترین میزان شاخص طولی بنیه در تیمار بدون زوال مشاهده گردید که با سطوح 12 و 24 ساعت زوال اختلاف معنی داری نداشت. هم چنین کم ترین میزان آن مربوط به اسیدیته 10.7 بود. با توجه به نتایج تحقیق انجام شده، زوال و تنش قلیائیت هر دو با هم می توانند باعث کاهش شاخص های جوانه زنی گردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها