• تاثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و میزان پروتئین کل در گیاه دارویی رازیانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 214
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  جهت بررسی اثر هورمون متیل جاسمونات بر میزان پروتئین کل وفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (pal) در اکوتیپ مشکین شهر رازیانه، آزمایش اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در مرحله خمیری بذر، محلول پاشی متیل جاسمونات بر اندام های رویشی و زایشی گیاه انجام گردید. اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم و میزان پروتئین کل بعد از محلول پاشی متیل جاسمونات در غلظت های صفر، 50 و 100 میکرومولار به عنوان تیمار، در زمان های 1، 24 و 48 ساعت انجام گرفت. زمان به عنوان عامل فرعی در تجزیه آماری داده ها درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیش ترین فعالیت آنزیم pal در تیمار 100 میکرومولار متیل جاسمونات است. فعالیت آنزیم pal در زمان های 1، 24 و 48 ساعت پس از محلول پاشی به صورت صعودی افزایش یافت. بیش ترین میزان اندازه گیری پروتئین کل در غلظت 100 میکرومولار متیل جاسمونات بود و زمان به عنوان فاکتو فرعی اختلاف معنی داری برای این صفت نشان نداد و اثر متقابل تیمار در زمان نیز معنی دار نبود. با توجه به نتایج تحقیق می توان جهت القای افزایش فعالیت آنزیم و پروتئین کل از محلول پاشی متیل جاسمونات استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها