• تاثیر عصار مخمر بر تولید اسد شیکوریک در گیاه دارویی سرخارگل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 280
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سرخار گل (echinacea purpurea l.)، یکی از مهم ترین گیاهان دارویی می باشد. در سال های اخیر، نیاز جهانی برای فرآورده های حاصل از گیاه دارویی سرخارگل به خاطر خطر بیماری های واگیردار ویروسی به شدت افزایش یافته است. مهم ترین مواد موثره سرخار گل مشتقات اسید کافنئیک به ویژه اسید شیکوریک می باشد. اسید شیکوریک خاصیت آنتی اکسیدان، تقویت کنندگی سیستم دفاعی بدن و بیگانه خواری داشته و از تکثیر ویروس ایدز جلوگیری می کند. استفاده از محرک ها می تواند روشی مناسب برای افزایش تولید متابولیت های ارزشمند ثانویه باشد. در این پژوهش، در راستای افزایش تولید اسید شیکوریک؛ اثر غلظت های مختلف عصاره مخمر (1-gl 1.5، 1، 0.75، 0) هر کدام در چهار زمان برداشت (24، 48 ، 72 و 96 ساعت) بر روی اندام هوایی سرخارگل بصورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار بررسی شد. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد برای صفت میزان اسید شیکوریک، بین غلظت های مختلف عصاره مخمر و چهار زمان برداشت و اثر متقابل آن ها اختلاف بسیار معنی داری در سطح احتمال 1% وجود دارد. عصاره مخمر سبب تحریک تولید اسید شیکوریک شد. تولید اسد شیکوریک به طور معنی داری تحت تاثیر غلظت های مختلف عصاره مخمر و مدت زمان تیمار می باشد. بیش ترین میزان اسید شیکوریک (mg g-1 dw 7.15) در تیمار 1-gl 1.5 عصاره مخمر به مدت 96 ساعت تولید شد که 3.59 برابر بیش تر از شاهد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم