• تاثیر محلول پاشی سالسیلیک اسید و سدیم نیتروپروساید (snp) بر صفات مورفولوژیکی گل محمدی (.rosa damascene mill) تحت تنش کم آبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 213
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گل محمدی (rosa damascene mill) به عنوان یکی از مهم ترین گونه های زینتی-دارویی و صنعتی، اهمیت بالایی در اقتصاد و اشتغالزایی کشور دارد. تحقیق حاضر به منظور بررسی کاربرد سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و سدیم نیترو پروساید بر روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی گیاه گلمحمدی تحت تنش کمآبی در سال 1397 در مزرعه گل محمدی موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان انجام گرفت. فاکتورهای اصلی آزمایش شامل آبیاری در سه سطح 33 ، 66 و 100 درصد ظرفیت زراعی و فاکتورهای فرعی شامل سه سطح محلول پاشی سالسیلیک اسید در غلظت های 2 ، 3 و 4 میلی مولار و محلول پاشی سدیم نیتروپروساید در غلظت های 0 ، 100 ، 200 و 300 میکرومولار بود که در سه مرحله شامل شروع رشد رویشی، شروع تشکیل جوانه گل و پس از اتمام دوره گلدهی انجام گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده تیمار آبیاری بر همه ی صفات از جمله ارتفاع، قطر ساقه اصلی، تعداد و وزن تر گل در بوته در سطح احتمال 1 درصد و 5 درصد و تیمار محلول پاشی بر روی همه صفات در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده است. بالاترین میزان ارتفاع و قطر ساقه اصلی در محلول پاشی اسیدسالسیلیک و بیش ترین مقدار وزن تر و تعداد گل در محلول پاشی سدیم نیتروپروساید حاصل شد. و اثر متقابل تیمار آبیاری و محلول پاشی بر همه صفات به جز قطر ساقه اصلی و تعداد گل در بوته معنی دار بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها