• یش بینی دمای تبریز و روند تغییرات آن با استفاده از مدل ec-earth

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 368
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیش بینی دمای تبریز و روند تغییرات آن با استفاده از مدل ec-earth

  در این تحقیق، پیشبینی دمای کمینه (tmin) و دمای بیشینه (tmax) شهر تبریز با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری lars-wg6 برای سه دوره آتی 20 ساله (2080-2061، 2060-2041 و 2040-2021) انجام شد. به این منظور، از مدل گردش عمومی ec-earth که یکی از مدل های جفت شده cmip5 است و نیز دو سناریوی rcp4.5 و  rcp8.5استفاده گردید. برای تولید سری زمانی دوره های آتی از داده های روزانه در دوره آماری 2015-1980 استفاده شد. روند تغییرات دمای هوا در دوره پایه و دوره آتی 2080-2021 بار روش مان-کندال تحلیل گردید. شیب خط روند با روش تخمینگر سن به دست آمد. نتایج نشان داد نرم افزار lars- wg6  مقادیر ماهانه tmin و tmax را به خوبی شبیه سازی می کند و تقریباً منطبق بر میانگین مشاهداتی است. در حالی که انحراف معیار مقادیر شبیه سازی شده کم تر از مقدار نظیر مشاهداتی است و این اختلاف در ماه های سرد سال بیشتر است. طبق هر دو سناریو، میانگین tmin و tmax در همه ماه های سال در هر سه دوره آتی نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت. در هر سه دوره آتی، بیش ترین افزایش دمای هوا مربوط به سناریوی rcp8.5 است. در دوره 2080-2061 کم ترین و بیش ترین افزایش میانگین دمای هوا (tmean) به ترتیب، در ماه می و مربوط به سناریوی rcp4.5 (به مقدار 1.9 درجه سلسیوس( و در ماه مارس و مربوط به سناریوی rcp8.5 (به مقدار 4.2 درجه سلسیوس نسبت به دوره پایه) خواهد بود. در دوره 2080-2061 میانگین سالانه دمای هوا، طبق سناریوی بدبینانه rcp8.5 و سناریوی نسبتا خوش بینانه rcp4.5 به ترتیب، 3.7 و 2.1 درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت. هم چنین روند افزایش میانگین دمای هوا در دوره پایه و دوره آتی )طبق هر دو سناریو( در سطح 1 درصد معنی دار بود. شیب تغییرات خط روند در سناریوی rcp8.5 بیشتر از سناریوی rcp4.5 بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم