همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • نقش نظریه های انگیزش در یادگیری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 442
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش نظریه های انگیزش در یادگیری

  این پژوهش با عنوان نقش نظریه های انگیزش در یادگیری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوای کیفی به نگارش درآمده است. اﻧﮕیﺰش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ یﺎدﮔیﺮی ﻣﺴﺘﻘیﻤﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧیﺴﺖ. یک ﻣﺘﻐیﺮ ﻓﺮضی اﺳﺖ ﻛـﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن آن را از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ارﮔﺎﻧیﺴﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط می ﻛﻨﻨﺪ. از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻧﮕیﺰش ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮضی و اﺳﺘﻨﺒﺎطی دارد ﺗﻌﺎﺑیﺮ مختلفی از آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺴیﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ایــﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﻧﮕیﺰه داریﻢ؟ و ایﻦ اﻧﮕیﺰه ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕیﺨﺘﻦ ارﮔﺎﻧیﺴﻢ می ﺷﻮد. ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ایـﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮفی نظریه های انگیزش ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﺮای ﺗﻮﺻیﻒ و ﺗﺒییﻦ ﻣﻔﺎﻫیﻢ اﻧﮕیﺰش ﺷﺪه اﺳـﺖ. بی شک ﺑﻬﺘﺮیﻦ راه ایﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ در یﺎدﮔیﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮایﻂ یﺎدﮔیﺮی و اﻓﺰایﺶ ﺳﻄﺢ کیفی روﺷﻬﺎی آﻣﻮزشی اﺳـﺖ. از ایﻦ ﻃﺮیﻖ یﺎدﮔیﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺑیﺸﺘﺮ در یﺎدﮔیﺮی ﻧﺎﺋﻞ می آیﻨﺪ و ایـﻦ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘیـﺖ ﻋﻼﻗــﻪ و اﻧﮕیﺰش آﻧﻬــﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ یﺎدﮔیﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎزه اﻓﺰایﺶ می دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷـﺪه در ایـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ، نظریه های انگیزش ﻧﻘﺶ موثر و ﺑﺴﺰایی در یادگیری دارد و ﺑﺮای ﻧﺘیﺠﻪ ﺑﻬﺘـﺮ در ﻓﺮایﻨﺪ یﺎدﮔیﺮی ﺑﺎیﺪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها