همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی آموزش مدیریت والدین (pmt) به شیوۀ ساندرز بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر یاسوج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 563
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی آموزش مدیریت والدین (pmt) به شیوۀ ساندرز بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر یاسوج

  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی اثربخشی آموزش مدیریت والدین (pmt) به شیوۀ ساندرز بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر یاسوج بود. روش این پژوهش نیمه تجربی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر) است. برای نمونه آزمایشی از 30 نفر از والدین کودکان پیش دبستانی شهر یاسوج استفاده شد. در این طرح از یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیۀ مادران کودکان پیش دبستانی شهر یاسوج بودند. نمونه آماری بر اساس طرح پژوهشی 30 نفر انتخاب شد که بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 200 نفر از مادران کودکان پیش دبستانی شهر یاسوج، با خوشه بندی مراکز پیش دبستانی بر اساس منطقه آموزشی و سپس انتخاب یک خوشه بصورت تصادفی انجام شد. در مرحله بعد از بین این 200 نفر با استفاده از پرسشنامه های پرخاشگری مادران کودکانی که بیش ترین نمرات را کسب می کنند به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. آموزش مدیریت والدین به روش ساندرز (pmt) طبق پروتوکل استاندارد، 10 جلسه 45 دقیقه ای برگزار شد و داده های لازم با استفاده از فهرست رفتاری کودک آخنباخ (1991) استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش مدیریت والدین (pmt) به شیوۀ ساندرز بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر یاسوج مؤثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم