• اثر بخشی گسلش شناختی بر افکار منفی و باور پذیری افکار دانش آموزان دختر افسرده غیربالینی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 322
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر بخشی گسلش شناختی بر افکار منفی و باور پذیری افکار دانش آموزان دختر افسرده غیربالینی

  هدف این پژوهش اثر بخشی تکنیک های گسلش شناختی بر افکار منفی و باور پذیری افکار دانش آموزان دختر افسرده غیربالینی دوره دوم متوسطه مشگین شهر بوده است. این پژوهش آزمایشی با پیش و پس آزمون با گروه گواه بوده است. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه  مشگین شهر که در سال تحصیلی 97مشغول به تحصیل بودند تشکیل داده اند که از بین آنان، 40 نفر از دانش اموزان دختری که نمرات افسردگی بک آنها بین 17 تا 29  بود انتخاب شدند. و به صورت تصادفی به دو گروه یک گروه کنترل و سه گروه آزمایش گمارده شدند. تکنیک های گسلش شناختی به مدت 4 جلسه 1 ساعته هر هفته یک جلسه بر روی  گروه دریافت کننده اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. سپس هر دو گروه مجدداً از طریق ابزارهای سنجشی که در مرحله پیش آزمون استفاده شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزارspss21  و تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی lsd مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که گسلش شناختی بر کاهش افکار منفی دانش آموزان تأثیر مثبت داشت  .(p<0.05) .همچنین گسلش شناختی بر کاهش باورپذیری افکار تأثیر مثبت داشت.(p<0.05).  

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها