• اثر تمرین lsd و اینتروال به همراه مکمل یاری چای سبز بر استقامت قلبی عروقی و درصد چربی بدن مردان چاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 920
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر تمرین lsd و اینتروال به همراه مکمل یاری چای سبز بر استقامت قلبی عروقی و درصد چربی بدن مردان چاق

  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین lsd و اینتروال به همراه مکمل یاری چای سبز بر استقامت قلبی عروقی و درصد چربی بدن مردان چاق بود. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه ی پژوهش های کاربردی و نوع روش یک پژوهش نیمه تجربی است. با توجه به پرسشنامه تکمیل شده، جامعه آماری به صورت همتا سازی شده، در 3 گروه، تمرینات lsd همراه با مصرف چای سبز (10 نفر)، تمرینات اینتروال همراه با مصرف چای سبز (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. پروتکل تمرین lsd شامل 35 دقیقه دویدن هوازی و با شدت 70 درصد ضربان قلب بیشینه هر فرد بود که به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته انجام شد. هم چنین تمرینات اینتروال به مدت 8 هفته و با 3 جلسه تمرین در هر هفته تدوین و طراحی گردید. هر جلسه تمرین شامل 15 ست 2 دقیقه ای با 60 ثانیه استراحت فعال (راه رفتن) بود. شاخص های استقامت قلبی عروقی و درصد چربی بدن افراد شرکت کننده در تحقیق به ترتیب با آزمون دویدن 1600 متر و دستگاه بیو الکتریال اندازه گیری شدند. نحوه مصرف چای سبز بدین گونه بود که هر وعده شامل یک پیمانه (سه گرم) چای سبز خشک در 200 میلی لیتر آب جوش بود و بدون حرارت به مدت 6 تا 8 دقیقه دم می شد. میزان کتچین چای سبز 400 میلی گرم در 200 میلی لیتر برای هر بار مصرف بود. (طبق آزمایشات انجام شده در موسسه مطالعاتی تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل ها). در طول روز هر نفر 3 بار این مقدار تعیین شده را (صبح، ظهر و شب) مصرف کرد. جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون t همبسته و تحلیل واریانس یک راهه (anova) استفاده شد. ضمناً آزمون کلموگروف- اسمیرونف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها مورد استفاده قرار گرفت. سطح معنی داری نیز برای تمام محاسبات (0.05(p< در نظر گرفته شد. یافته های آماری نشان داد هر دو روش تمرینی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر شاخص های استقامت قلبی عروقی و درصد چربی اثر معنی داری داشته است. هم چنین در مقایسه بین گروهی، نتایج نشان داد که تمرینات lsd نسبت به تمرینات اینتروال اثرگذاری بهتری بر دو متغیر اندازه گیری شده داشته است. این اثرگذاری بصورتی بود که استقامت قلبی عروقی افزایش و درصد چربی بدن آزمودنی ها کاهش یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها