• بررسی رویکرد ورزشکاران به تبانی در لیگ های ورزشی ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 204
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رویکرد ورزشکاران به تبانی در لیگ های ورزشی ایران

  زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی رویکرد ورزشکاران به تبانی در لیگ های مختلف ورزشی کشور بود.

  روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری آن شامل بازیکنان لیگ های مختلف ورزشی بودند. به دلیل محدودیت دسترسی به این افراد، توزیع پرسشنامه ها به صورت هدفمند و به صورت آنلاین انجام شد. در مجموع 120 ورزشکار از 17 رشته ورزشی مختلف در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هاروی (2014) استفاده شد. تحلیل توصیفی داده ها با استفاده از میانگین، انحراف استاندارد و درصد فراوانی و تحلیل استنباطی آن با استفاده از آزمون فریدمن در نرم افزار 18spss انجام شد.

  یافته ها: در این تحقیق مشخص شد از دیدگاه ورزشکاران معضل تبانی در لیگ های مختلف ورزشی وجود دارد و عوامل متعددی در فعالیت های مربوط به ایجاد تبانی نقش دارند. هم چنین مشخص شد داوران یا مسئولین مسابقه (87.06±3.1) می توانند بیش ترین نقش را در ایجاد تبانی داشته باشند. علاوه براین، مشکلات مالی با میانگین (3.99) مهم ترین عامل ترغیب کننده افراد به پذیرش تبانی و پرداخت دستمزد بالا، پرداخت به موقع پاداش های نقدی و پرداخت به موقع دستمزد از مهم ترین عوامل بازدارنده تبانی شناخته شدند.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت عوامل و راه های زیادی در کاهش و پیشگیری از تبانی وجود دارد. عدم آگاهی از خطرات تبانی و عدم اطلاع رسانی از قوانین مربوط به آن یکی از عواملی است که می تواند احتمال وقوع تبانی و پذیرش آن از جانب ورزشکاران و افراد فعال در حوزه ورزش را افزایش دهد. بنابراین، بهره گیری از عوامل بازدارنده، شناسایی صحیح عوامل پیشگیرانه تبانی، آگاه سازی ورزشکاران از خطرات و پیامد آن به وسیله مسئولان و تصمیم گیرندگان می تواند نتایج مناسبی را در جلوگیری یا کاهش امر تبانی در ورزش را به همراه داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها