• بررسی اثر بخشی تمرینات منظم و نامنظم یوگا بر روی ناحیه ی ثبات مرکزی زنان میانسال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 254
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اثر بخشی تمرینات منظم و نامنظم یوگا بر روی ناحیه ی ثبات مرکزی زنان میانسال

  مقدمه: باتوجه به نقش زنان در جامعه و اهمیت سلامتی آن ها و هم چنین انجام یوگا در سطح جامعه بویژه در باشگاه های بانوان، هدف از این پژوهش بررسی تمرینات منظم و نامنظم یوگا بر استقامت ناحیه ثبات مرکزی زنان میانسال می باشد.

  روش کار: تحقیق حا ضر از نوع عِلّی پس از وقوع بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه زنان میان سال شرکت کننده در باشگاه های ورزشی ارائه کننده یوگا تشکیل دادند، که به صورت هدفمند در دسترس 45 زن میان سال با میانگین سنی 4.66±50.26 انتخاب و در سهه گروه تمرینی یوگا منظم (15=n) یوگا نامنظم (15=(n و گروه کنترل (15=n) قرار گرفتند. در این تحقیق برای ارزیابی استقامت ناحیه ثبات مرکزی از آزمون اکستنسورهای کمر و دراز و نشست استفاده شد. مرتب سازی داده ها با استفاده از آمار توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.

  یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد استقامت ناحیه ی ثبات مرکزی بدن بعد از انجام تمرینات یوگا به طور معناداری در عضلات ناحیه شکم (0.001(p= و عضلات ناحیه کمر (0.014=p) بهبود یافته است، این درحالیست که اثر تمرینات منظم یوگا بیش تر از تمرینات نامنظم یوگا می باشد.

  نتیجه گیری: با در نظر داشتن اینکه میانسالان به دلیل ضعف جسمانی گذر زمان تحلیل جسمانی را تجربه می کنند و با توجه به این محدودیت ها که توانایی اجرای برنامه های مختلف را ندارند اجرای تمرینات یوگا منظم برای بهبود قدرت و استقامت ناحیه ثبات مرکزی بدن مفید می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها