• نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان گیلان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 302
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان گیلان

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه مدیران و متخصصان ورزش، رسانه های ورزشی و گردشگری درباره نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی بود. روش کار: جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و متخصصان ورزش، رسانه های ورزشی و گردشگری در شهر استان گیلان بود که با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که شامل 50 متخصص در هر زمینه بود. ابزارپژوهش، به سبب دسترسی نداشتن به پرسشنامه استاندارد که با اهداف پژوهش سازگار و منطبق باشد، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که پس از تایید روایی توسط استادان مدیریت ورزشی و گردشگری در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از آزمودنی ها توزیع و پایایی آن a:0/89 گزارش شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، داده ه توسط نرم افزار spss با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف و فریدمن تجزیه تحلیل شد. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال نبودن توزیع داده ها را نشان داد.

  یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فریدمن مشخص شد که بیش ترین نقش تلویزیون در بازاریابی با میانگین رتبه ای 5.96 می باشد و رادیو بیش ترین نقش را به ترتیب در فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه با میانگین 5.91 و شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها با میانگین رتبه ای 5.43 دارا بوده است. بیش ترین نقش مطبوعات در فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه با میانگین رتبه ای 5.68  بوده است و در بخش اینترنت و رسانه های نوین، بیش ترین نقش این رسانه در مولفه های امنیت با میانگین رتبه ای 5.83 بوده است و هم چنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که رسانه های جمعی بیش ترین نقش را به ترتیب در ((بازاریابی))با میانگین رتبه ای 5.79 و شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها با میانگین رتبه ای 5.82 دارند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که از رسانه های جمعی مانند تلویزیون و رادیو و هم چنین اینترنت و رسانه های نوین قابلیت بالایی برای توسعه گردشگری ورزشی، نشان دادن جذابیت ها و پتانسیل های بالای استان گیلالن دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها