• تاثیر سیستم مدیریت دانش در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه فرهنگیان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 404
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر سیستم مدیریت دانش در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه فرهنگیان

  مدیریت دانش به عنوان یکی از مباحث نوین سازمانی و در راستای کمک به سازمان ها و در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و توانمندی های لازم، عملکرد منابع انسانی را بهبود بخشیده و با مدیریت موثر سرمایه ها ی فکری و ایجاد یک فرهنگ سازمانی دانش محور، جایگاه رقابتی سازمان را توسعه می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان در یکی از دانشگاه های فرهنگیان صورت پذیرفت. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته و جامعه آماری این پژوهش شامل 250 نفر از کارکنان دانشگاه های فرهنگیان و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 143 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شرون لاوسون و پرسشنامه عملکرد هرسی و گلداسمیت بود.

  روایی پرسشنامه ها به تایید اساتید و صاحب نظران رسید و پایایی آن از طریق آلفای کرون باخ محاسبه و برابر 83% محاسبه گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، تی دو نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین مدیریت داشن با عملکرد تاثیر مثبت و معناداری دارد یعنی مولفه های دانش آفرینی، جذب دانش، سازمان دهی، ذخیره ی دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش در افزایش عملکرد دانشگاه فرهنگیان تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها