• کارایی سیلیسیوم (حالت نانو و معدنی) و روغن معدنی در مقایسه با قارچکش ناتیوو برای کنترل بلاست برنج (pyricularia grisea)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 348
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله کارایی سیلیسیوم (حالت نانو و معدنی) و روغن معدنی در مقایسه با قارچکش ناتیوو برای کنترل بلاست برنج pyricularia grisea))

  قارچ pyricularia grisea عامل بلاست یکی از بیماری های مهم برنج در مناطق شالیکاری ایران است. این بیماری معمولاً سالانه خسارت اقتصادی قابل توجهی روی برنج ایجاد می کند. به منظور بررسی تاثیر عنصر سیلیسیوم به صورت معدنی و نانوذرات به همراه روغن معدنی، آزمایشی در هشت تیمار شامل سیلیسیوم معدنی و نانوذرات سیلیسیوم با نسبت های 0.5، 1 و 1.5 در هزار به همراه روغن معدنی 3% در مقایسه با تیمار قارچکش ناتیوو 1.5 در هزار و شاهد با سه تکرار در قالب بلوک های کامل تصادفی در محیط مزرعه اجرا گردید. پژوهش موردنظر در آزمایشگاه نیز صورت گرفت. تجزیه واریانس داده های آزمایشی و مقایسه تیمارهای آزمایشی به روش حداقل تفاوت معنی دار (lsd) در سطح 5% انجام شد. نتیجه نشان داد که بین تجزیه واریانس بلاست برگ، بلاست گردن خوشه، عملکرد و اجزای عملکرد در تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

  در مقایسه بین ناتیوو و عنصر سیلیسیوم (معدنی و نانو) به همراه روغن معدنی تفاوت معنی داری وجود داشت. میانگین تیمارها نشان داد که قارچکش ناتیوو روی بلاست برگ در مزرعه و محیط آزمایشگاهی در مقایسه با دیگر تیمارها، اثر بالاتری داشته است. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که عملکرد کمی و کیفی برنج رقم طارم هاشمی در تیمار با ناتیوو بیشتر از نانوذرات سیلیسیوم و سیلیسیوم معدنی بوده است. عملکرد محصول برنج در تیمار نانوذرات سیلیسیوم بیش تر از سیلیسیوم معدنی در مقایسه با شاهد بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم