• تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی محله آخوند شهر قزوین)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 404
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی محله آخوند شهر قزوین)

  پدیده فرسودگی در بافت های شهری علاوه بر کالبد بافت، بر فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آن تاثیرگذار است. در تحقیق حاضر بالا بودن سرمایه اجتماعی در محله آخوند شهر قزوین را به عنوان یک پیش فرض قلمداد کرده و تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری را به عنوان هدف اساسی در تحقیق مطرح ساخته ایم.

  این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و جهت گردآوری اطلاعات میدانی از محدوده مورد مطالعه از پرسشنامه اختصاصی استفاده شد و حجم نمونه با سطح اطمینان 95% و احتمال خطای 5%، 324 نفر تعیین شد. نتایج بیانگر آن است که تمایل به مشارکت در نوسازی محله دارای رابطه معنی دار و مستقیم (در حد متوسط) با متغیرهای احساس تعلق، انسجام اجتماعی و رابطه معنی دار و معکوس (در حد متوسط)با متغیر مشکلات محله است و تمایل به ادامه سکونت در محله نیز دارای رابطه معنی دار و مستقیم (در حد متوسط) با متغیرهای احساس تعلق، امنیت، انسجام اجتماعی و رابطه معنی دار و معکوس (در حد متوسط) با متغیر مشکلات محله است. مهم ترین عوامل سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری بترتیب: آگاهی و توجه (با ضریب تاثیر 0.338)، اعتماد (با ضریب تاثیر 0.307)، مشارکت مدنی (با ضریب تاثیر0.261)، شبکه های اجتماعی (با ضریب تاثیر 0.181)، پیوندهای همسایگی (با ضریب تاثیر 0.179) هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها