• شهرهای تاریخی مسلمانان؛ تجلی گاه همزیستی ادیان الهی (نمونه موردی: شهر یزد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 214
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله شهرهای تاریخی مسلمانان؛ تجلیگاه همزیستی ادیان الهی (نمونه موردی: شهر یزد)

  دین مبین اسلام، آخرین دین الهی است که نزول آن توسط پیامبران پیشین وعده داده شده بود. به سبب وجود منبعی واحد، اسلام نیز از دیدگاه منزلت انسانی و اختیار به سایر ادیان الهی می نگرد و بر این اساس با تعریف چهارچوب ها موجبات معیشت پیروان این ادیان را در دارالاسلام میسر می سازد. لذا آن چه اهمیت دارد نحوه نمود یافتن این آموزه ها پیرامون همجواری با ادیان الهی در بستر شهر اسلامی آن هم متأثر از شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص است. هدف مقاله حاضر، شناسایی و تبیین مؤلفه های کالبدی همزیستی ادیان الهی، در شهر یزد به عنوان مصداقی از شهر اسلامی است.

  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و از روش اسنادی بر پایه مطالعات کتابخانه ای برای گرداوری مبانی نظری در باب ماهیت شهر اسلامی و زمینه های فقهی موردنظر استفاده شده است هم چنین از طریق مطالعات میدانی مؤلفه های کالبدی همزیستی ادیان الهی در شهر یزد شناسایی گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شهر یزد، حداکثر تسامح دینی را چه از لحاظ اعتقادی و چه از لحاظ ویژگی های شهرسازانه و معمارانه در ساختار کالبدی خود دارا می باشد به گونه ای که همجواری قبرستان ها، اماکن مقدس مشترک و پراکندگی و امتزاج سکونتگاه ها و ... مبین این امر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها