• تحلیلی بر وضعیت مؤلفه های کالبدی فردی در مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقاء کیفیت محیط (نمونه های موردی: مجتمع پردیسان رشت و ارغوان انزلی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 181
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تحلیلی بر وضعیت مؤلفه های کالبدی فردی در مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقاء کیفیت محیط (نمونه های موردی: مجتمع پردیسان رشت و ارغوان انزلی)

  مجتمع های مسکونی که با هدف تأمین مسکن شهروندان در دهه های اخیر برنامه ریزی، طراحی و اجرا شده اند، بیش تر با مسئله کیفیت محیط مواجه هستند. عدم توجه به معیارهای کالبدی-فردی در طراحی مجتمع های مسکونی می تواند مشکلات اساسی در زمینه کیفیت مسکن و محیط های مسکونی ایجاد کند. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مؤلفه های فردی و کالبدی از دیدگاه ساکنان صورت گرفت. برای انجام این مطالعه دو مجتمع مسکونی به عنوان نمونه مطالعاتی در کلانشهر رشت و شهر بندرانزلی انتخاب شد. سپس پرسشنامه ای با 59 سؤال در زمینه مؤلفه های فردی و کالبدی (امنیت، سلامت محیطی، عناصر طبیعی محیط، پاسخگویی فعالیتی، محرمیت، آسایش و راحتی، سرزندگی، تعاملات اجتماعی و خوانایی) طراحی و در بین ساکنان مجتمعهای مسکونی موردمطالعه توزیع شد. در نهایت تعداد 163 پرسشنامه کامل و بدون خطا جمع آوری و در نرم افزار spss تحلیل گردید. پایایی پژوهش در این نرم افزار با ضریب آلفا محاسبه و مقدار 0.868 نشان از پایایی و همبستگی درونی اطلاعات گردآوری شده داشت.

  براساس نتایج آزمون تی مستقل، از مجموع 9 شاخص مورد مطالعه، علاوه بر شاخص امنیت، برای چهار شاخص دیگر یعنی شاخص های سلامت محیطی، پاسخگویی فعالیتی، سرزندگی و خوانایی، نیز سطح معنیداری بالاتر از 0.05 شده است که نشان از عدم وجود تفاوت آماری و معنادار میان مجتمع های مسکونی پردیسان و ارغوان است. در رابطه با شاخص عناصر طبیعی محیط، سطح معنی داری برابر 0.000 است. بنابراین از لحاظ این شاخص تفاوت معناداری بین دو گروه موردمطالعه وجود دارد. در واقع وضعیت عناصر طبیعی محیط در مجتمع مسکونی پردیسان بهتر از مجتمع مسکونی ارغوان است. در رابطه با شاخص محرمیت و حریم خصوصی و هم چنین شاخص تعاملات اجتماعی نیز شرایط مشابه با شاخص عناصر طبیعی محیط است. در مورد شاخص آسایش و راحتی سطح معنی داری برابر با 0.004 است که نشان می دهد دو مجتع مسکونی مورد مطالعه از این حیث تفاوت معناداری دارند. حد بالا و پایین برای شاخص مذکور مثبت هستند و می توان به این نتیجه رسید که مجتمع مسکونی ارغوان از لحاظ آسایش و راحتی وضعیت بهتری نسبت به پردیسان دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها