• بررسی عوامل موثر بر زنجیره تأمین تاب آور (مطالعه موردی: شرکت چینی بهداشتی مروارید یزد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/08/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/08/20
  • تعداد بازدید: 281
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی عوامل موثر بر زنجیره تأمین تاب آور (مطالعه موردی: شرکت چینی بهداشتی مروارید یزد)

  این تحقیق با هدف "بررسی عوامل موثر بر زنجیره تأمین تاب آور (مطالعه موردی: شرکت چینی بهداشتی مروارید یزد) با رویکرد مدل ساختاری تفسیری" انجام شده است. این پژوهش از نظر نوع هدف، بنیادی و ماهیت تحقیق از حیث شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را افرادی تشکیل میدهند که به عنوان خبره درگروه مدیران و کارشناسان خبره کاشی مروارید یزد قرار دارند.

  در این پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری به شناسایی، سطح بندی و تفسیر این عوامل با رویکرد ساختاری تفسیری اقدام گردیده است. در رویکرد ساختاری تفسیری، تعیین سطح عوامل انجام شد؛ به این صورت که در مدل به دست آمده، عامل انعطاف پذیری که در سطح پنجم مدل قرار می گیرد، با توجه به دارا بودن بالاترین قدرت نفوذ و کم ترین میزان وابستگی در دسته متغیرهای مستقل، قرارمی گیرد. عوامل چابکی، مدیریت دانش و اشتراک گذاری اطلاعات، کاهش آسیب پذیری، انطباق و سازگاری، فرهنگ مدیریت ریسک، افزونگی و اعتماد میان بازیگران، در سطوح دوم تا چهارم مدل قرار گرفته اند و باتوجه به دارا بودن بالاترین قدرت نفوذ و وابستگی در دسته متغیرهای پیوندی دسته بندی می شوند، همچنین در سطح اول مدل، پایداری در زنجیره تامین قرار گرفته است که به دلیل قدرت نفوذ کم، اما وابستگی زیادی بر دیگر ارکان دارد؛ متغیر وابسته مدل محسوب می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها