• بررسی تاثیر اخلاق کاری و عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهر زابل

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/20
  • تعداد بازدید: 157
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تاثیر اخلاق کاری و عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهر زابل

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اخلاق کاری و عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهر زابل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر زابل می باشد. که تمامی کارکنان این سازمان شامل(480 نفر ) هستند. بر اساس جدول مورگان و با رویکرد نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 213 نفر انتخاب و بررسی شدند. 

  برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عدالت سازمانی مورمن و نیهوف (1993)، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا(1977) و پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری، سی، پتی(1990) استفاده شده، تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss 22  انجام گرفته و جهت اثبات فرضیه ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تمامی ابعاد و مولفه های عدالت سازمانی و اخلاق کاری تاثیر معنی داری بر رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر زابل داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها