• بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض مدیران و ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/01/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/01/15
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض مدیران و ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

  عصر ما عصر تغییرات ودگرگونی هاست و با توجه به اینکه سازمانها خرده سیستم هایی از نظام جامعه هستند و تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند، لذا لازمه همگام شدن با این تحولات محیطی، ایجاد بستر و محیطی مطلوب ومناسب برای بروز افکار تازه وکارآفرینی در سازمانها می باشد. از کارآفرینی می توان به عنوان یکی از مهمترین موتورهای رشد و توسعه یاد کرد. طبیعی است، هدف از اجزای این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض مدیران و کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابوراست، در این مطالعه مقطعی اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد ومعتبر مدیریت تعارض مقیمی وکارآفرینی سازمانی مارگارت هیل ازیک جامعه آماری مشتمل بر دو گروه مدیران اداری ( 60 نفر) وکارکنان اداری( 3000 نفر) و با روش نمونه گیری از جدول مورگان 52 نفر از مدیران و 341 نفر از کارکنان زیر نظر مدیران جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری 21 spssاستفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین سبک های مدیریت تعارض و ابعاد کارآفرینی سازمانی رابطه ای معنا دار وجود دارد، بین برخی ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان ومشخصات دموگرافیک (جنس، سن، مدرک تحصیلی وسابقه کار) تفاوت معنی دار وجود دارد. ونیز بین سبک های تعارض و ومشخصات دموگرافیک تفاوت معنی دار وجود دارد. می توان با توجه به نتایج تحقیق نتیجه گرفت که در جهت افزایش کارآفرینی سازمانی کارکنان باید استفاده کمتراز سبک های اجبار استفاده گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها