• بررسی نقش تبلیغات و ترویج فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/10
  • تعداد بازدید: 263
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نقش تبلیغات و ترویج فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

  هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش تبلیغات و ترویج فروش در ایجاد ارزش ویژه برند. با توجه به موضوع مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی می باشد. جامعه آماری کلیه مدیران برند در سال 1399 به تعداد 300 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و گرجسی 131 مورد به دست آمده است و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده بوده است. روش و ابزاری جمع آوری داده به صورت استفاده از مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی و تدوین پرسشنامه بوده است روایی پرسشنامه صوری و به تایید خبرگان و اساتید رسیده است و پایایی آن 0.925 و سطح قابل قبولی می باشد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری متناسب با غیرنرمال بودن داده ها از آزمون اسپیرمن استفاده شد. بر اساس نتایج: در فرضیه اول بر اساس نتایج همبستگی اسپیرمن بین کیفیت ادراک مصرف کننده و اثرگذاری بر کیفیت و اطلاع از برند سطح معنی داری 0.000 و با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد. در فرضیه دوم بر اساس نتایج همبستگی اسپیرمن ترفیعات فروش و ارزش ویژه برند در سطح معنی داری 0.000 و با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها