• عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان نمونه آزادگان مراغه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/03/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/03/14
  • تعداد بازدید: 189
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان نمونه آزادگان مراغه

  هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان و ارائه راهکارهایی برای بهبود این وضعیت است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری مجموع دانش آموزانی است که در سال تحصیلی جاری در دبیرستان نمونه آزادگان مراغه مشغول به تحصیل بودند. شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده و براساس فرمول کوکران جهت برآورد حجم نمونه، 80 نفردانش آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. قابلیت اعتبار پرسشنامه از طریق روش آلفای کروبناخ مورد مطالعه قرار گرفت که مقدار ضریب آلفای آن برابر با 51 / 78 درصد بوده است. متغیر وابسته تحقیق افت تحصیلی بود که متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی شش متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن شش فرضیه کلی مطرح شد.

  بررسی فرضیه اول با آزمون ابعاد مختلف پایگاه اقتصادی- اجتماعی و با استفاده از آزمون نا پارامتریک خی دو انجام گرفت که با استفاده از توزیع جدول خی دو(کای اسکور) معلوم شد بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان و افت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد. همچنین بررسی هر پنج فرضیه ی بعدی، از طریق آزمون t مستقل که میزان رابطه متغیرهای مستقل بین دو گروه دانش آموزان موفق و ناموفق را می سنجید صورت گرفت که نتایج آنها نشان داد فرضیه دوم یعنی بین بها ندادن به افراد تحصیل کرده و فرضیه سوم یعنی بین توجه به ارزشهای مادی در بین دانش آموزان و فرضیه چهارم یعنی بین توجه والدین دانش آموزان برتحصیل آنها و فرضیه پنجم یعنی بین چگونگی نگرش والدین نسبت به تحصیل و فرضیه ششم یعنی بین تغییرات محیطی با افت تحصیلی با اطمینان 95 درصد و سطح خطای کمتر از 5 درصد نشانگر رابطه بین این متغیرهای اصلی مستقل بیان شده با افت تحصیلی بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها