• نقش رسانه ها در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به بلایا و مصائب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 169
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش رسانه ها در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به بلایا و مصائب

  یکی از مؤثرترین عوامل مهم در هر جامعه ای، رسانه هاهستند. رسانه ها با وسعت دامنه خود، حکم دانشگاه عمومی را دارندکه با همه اقشار جامعه سروکار دارند. در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ کﻪ ﻋﺼﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت و عصر تغییر ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ درﻧﻮردﯾﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﻣکﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم تازه ای ﺑﻪ آن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. هر یک از نقش های گوناگون رسانه های مدرن، در لحظاتی برای جامعه بسیار مهم و حتی گاهی سرنوشت ساز می شود. رسانه ها در نقش های گوناگون از جمله نقش اطلاع رسانی خود ظاهر می شوند، اما در هنگام حوادث و وقایع مهم، بعضی از این نقش ها برجستگی بیشتری پیدا می کنند. رسانه ها در عمل با قدرت بالا و سرعت زیاد برای پوشش خبری بحران ها وارد صحنه شده و در جایگاه نمایندگان افکار عمومی به یکی از صحنه گردانان عرصه بحران تبدیل شده اند، بلایا و حوادث اعم از طبیعی و غیرطبیعی تأثیر زیادی بر نحوه زندگی و سلامت بشر می گذارند. بنابراین رسانه ها می توانند نقش مهم و حیاتی در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به بلایا و مصائب داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها