• نقش تعارضات زناشویی، ریسک پذیری و آسیب پذیری روانی در پیش بینی بازگشت پذیری اعتیاد در معتادان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 168
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش تعارضات زناشویی، ریسک پذیری و آسیب پذیری روانی در پیش بینی بازگشت پذیری اعتیاد در معتادان

  هدف از تحقیق حاضر مطالعه نقش تعارضات زناشویی، ریسک پذیری و آسیب پذیری روانی در پیش بینی بازگشت پذیری اعتیاد در معتادان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. در این پژوهش، متغیرهای بازگشت پذیری اعتیاد متغیر ملاک و تعارضات زناشویی، ریسک پذیری و آسیب پذیری روانی متغیرهای پیش بین می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معتادان تحت درمان با متادون در سطح شهر تهران بود که به تعداد 120 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعارضات زناشویی، ریسک پذیری، آسیب پذیری روانی و بازگشت پذیری اعتیاد استفاده شد.

  که پس از تکمیل داده های بدست آمده، با استفاده از آزمونهای پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که بین تعارضات زناشویی، ریسک پذیری و بازگشت پذیری اعتیاد در معتادان رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد و همچنین بین آسیب پذیری روانی و ابعاد آن شامل (عواطف منفی، شادی و افسردگی) با بازگشت پذیری اعتیاد رابطه معنی داری وجود دارد و ابعاد آسیب پذیری روانی(عواطف منفی، شادی و افسردگی) توان پیش بینی تغییرات بازگشت پذیری اعتیاد را دارد. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که اگر افراد معتاد میزان تعارضات زناشویی، ریسک پذیری و آسیب پذیری روانی کمتری داشته باشند در مقابل بازگشت پذیری اعتیاد در آنها کاهش خواهد یافت و کاهش ریسک پذیری و آسیب پذیری روانی در جهت کاهش بازگشت پذیری اعتیاد افراد معتاد خیلی مهم می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها