• بررسی رابطه بین زورگویی و شادکامی در دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 118
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه بین زورگویی و شادکامی در دانشجویان

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین زورگویی و شادکامی در دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی شهر تهران بوده است. پژوهش حاضر علیت از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن همه دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 98-1397 بوده است. حجم نمونه در این پژوهش تعداد 120 نفر از دانشجویان دختر می باشد که با پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران (فیزیکی، کلامی، جنسی) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از آمارتوصیفی و آماراستنباطی (آزمون پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بین زورگویی و شادکامی در دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی شهر تهران همبستگی مثبت وجود دارد.همچنین بین زورگویی و سطوح رضایتمندی همبستگی مثبت وجود داردو نیز بین زورگویی و درجه عاطفه مثبت همبستگی مثبت وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها