• بررسی رابطه تاب آوری با ذهن آگاهی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 113
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه تاب آوری با ذهن آگاهی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز

  ذهن آگاهی نه تنها احساسات و رنج های یک فرد، تجارب عاطفی منفی، حالت بی طرفی و ممانعت از هوشیاری در لحظه حال را شدت می بخشد؛ بلکه فرصت رشد عمیق درک و یادگیری از آن تجربه را به فرد می دهد. تاب آوری یک فرآیند پویا به شمار می رود که به موجب آن، افراد هنگام روبرو شدن با سختی، رفتارهای مثبت سازش یافته تری از خود بروز می دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی و تاب آوری در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی98-1399 می باشد.

  بدین منظور نمونه ای به تعداد  315 نفر (193 دختر و 122 پسر) از دانش آموزان دوره دوم متوسطه به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر، اسمیت، هاپکینز و تونی (2006)، استفاده شد. ضریب آلفای به دست آمده در این مطالعه برای متغیرهای ذهن آگاهی و تاب آوری به ترتیب 0.76 و 0.91 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که در نهایت، مشخص گردید بین ذهن آگاهی و تاب آوری، ارتباط معنادار وجود دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که ذهن آگاهی می تواند موجب افزایش تاب آوری در دانش آموزان شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها