• تقویت راهکارهای اثربخشی ورفع چالش های معلمان در ارائه آموزش های غیرحضوری با طراحی چارچوب والگوی اجرایی مناسب جهت توسعه عدالت آموزشی،ارتقاءکیفیت آموزش وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 227
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تقویت راهکارهای اثربخشی ورفع چالش های معلمان در ارائه آموزش های غیرحضوری با طراحی چارچوب و الگوی اجرایی مناسب جهت توسعه عدالت آموزشی، ارتقاءکیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  در عصر حاضر محیط و فرصت های یادگیری را نباید به حضور درمراکز آموزشی محدود وبه دریافت آموزش از یک مربی اکتفا نمود. ارائه آموزش به فراگیران باابزارها، روش ها وظرفیت های ایجاد شده به سبب پیشرفت تکنولوژی وفناوری های نوین، نگاهی نو وکاربردی در کیفیت بخشی به آموزش دانش آموزان می باشد. پژوهش حاضربه ارائه چارچوب والگوی اجرایی در ارائه آموزش های غیرحضوری پرداخته، ازلحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی بوده که باروش مروری (کتابخانه ای) انجام شده است. منابع چاپی والکترونیکی مختلف مورد مطالعه قرارگرفته واز تجربیات مدون محقق نیز بهره گرفته شده و ازاستنتاج نظری جهت تحلیل مطالب استفاده شده است.

  طبق نتایج بدست آمده تدوین یک چارچوب وتعیین الگوی اجرایی مناسب برای ارائه آموزش های مجازی، نظم وقاعده مندی مشخصی را براجرای فعالیت ها حاکم می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که نیاز سنجی وبررسی چالش ها در زمینه شناسایی مهارت ها وتوانمندی معلمان ودانش، توانایی و دسترسی داشتن به امکانات توسط دانش آموزان به همراه بررسی زیر ساخت های ارتباطی وظرفیت های موجود ومشارکت افراد دخیل در امر آموزش دانش آموزان با آموزش های غیر حضوری در کنار برنامه ریزی وتصمیم گیری برای اجرای فعالیت های مناسب و تعیین سازوکارهای نظارت، می تواند زمینه مناسب برای اثربخشی آموزش های مجازی رافراهم نموده و باعث توسعه عدالت آموزشی وپیشرفت تحصیلی فراگیران شود. درنهایت مشخص می شود به کارگیری تلفیقی از آموزش حضوری وغیرحضوری به صورت تعاملی، بهترین روش ارائه آموزش ها به فراگیران می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها