• بررسی و شناخت تجارب اجتماعی بر کیفیت زندگی در شهرستان لردگان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 187
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی و شناخت تجارب اجتماعی بر کیفیت زندگی در شهرستان لردگان

  مهم ترین هدف پژوهش پیش رو بررسی و شناخت تجارب اجتماعی بر کیفیت زندگی در شهرستان لردگان در حقیقت این پژوهش به دنبال این سؤال بوده است که آیا تجارب اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد تأثیر دارد؟ چهارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظرات بوردیو، کلمن، پانتام، آلیو، سینگر و فوکویاما بوده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دارای اعتبار و قابلیت اعتماد است و جامعه آماری تحقیق شهروندان 15 سال به بالای شهر لردگان بوده است. برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی بیشترین پاسخگویان در گروه سنی (25-29) 20 درصد بوده اند و از لحاظ جنس 53 درصد پاسخگویان مرد و 47 درصد زن بوده اند. در بخش آمار استنباطی مهم ترین یافته ها عبارتند از: وجود رابطه معنادار بین مهارت های اجتماعی و کیفیت زندگی بین اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی و بین آگاهی اجتماعی کیفیت زندگی.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها