• تأثیر ویژگی های شخصیتی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 440
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تأثیر ویژگی‌های شخصیتی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان لرستان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده است؛ برای تبیین نظری مسئله از نظریات حوزه جامعه شناسی و روانشناسی استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش کمی و از نوع همبستگی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. جامعه آماری، اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی97-98 را شامل می‌شود. بر مبنای طبق فرمول کوکران 100 نفر از مجموعه کارکنان و اساتید به عنوان حجم نمونه انتخاب شد؛ برای ازمایش فرضیه‌های پژوهش، پرسشنامه‌های پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده قرار گرفت.

  همچنین برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی و آزمون اف و از نرم‌افزار spss استفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که بین پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی در اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای شخصیت و رفتار شهروندی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین آنها از نظر مولفه های شخصیت و رفتارشهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین پیشنهاد می شود به منظور بهبود رفتار شهروندی از روش های تقویت مولفه های پنج گانه شخصیت استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها