• بررسی تأثیر تاب آوری و سبک های تفکر با آسیب درون ریز و برون ریز والدین بچه های 11 تا 18 ساله در روابط والدین و فرزندان خانواده های ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 643
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تأثیر تاب آوری و سبک های تفکر با آسیب درون ریز و برون ریز والدین بچه های 11 تا 18 ساله در روابط والدین و فرزندان خانواده های ایرانی

  خانواده یکی از نهادهای مهم و اولیه در جوامع است که به رغم تغییر و تحولات اساسی در اهداف و کارکردها، همچنان پابرجا و استوار باقی مانده و اهمیت اساسی خود را حفظ کرده است. توجه به آسیب های روانی کودکان و نوجوانان در خانواده های ایرانی تا حدود زیادی به دلیل آن است که کودکانی که آسیب های برونی سازی مانند (پرخاشگری) و آسیب های درونی سازی همچون (مشکلات توجه) دارند، در معرض خطر بیشتری برای مشکلات رفتاری ادامه دار تا سال های پایان کودکی و نوجوانی هستند هدف این پژوهش بررسی تأثیر تاب آوری و سبک های تفکر با آسیب درون ریز و برون ریز والدین بچه های 11 تا 18 ساله در روابط والدین و فرزندان خانواده های ایرانی است.

  برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که این پرسشنامه در اختیار 100نفر از اعضای جامعه آماری (شامل والدین نوجوانان 11 تا 18 ساله) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، قرار گرفت. طبق یافته های بدست آمده با توجه به آنکه : (f=7.323 ) چون سطح معناداری p=0.000  در سطح اطمینان 95 درصد  (α=5%)  از 0.05 کوچکتر است، بنابراین، فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود و نتیجه آن که تاثیر تاب آوری و سبک های تفکر با آسیب درون ریز و برون ریز والدین بچه های 11 تا 18 ساله در روابط والدین و فرزندان خانواده های ایرانی مثبت و معنادار است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید