• مقایسه نیم رخ روانی دانش آموزان معتادی که بعدازترک مصرف مجدد داشته اند با دانش آموزانی که به یاری مشاوران مدرسه پاکی خود را حفظ کرده اند در شهر تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 231
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  مقایسه نیم رخ روانی دانش آموزان معتادی که بعدازترک مصرف مجدد داشته اند با دانش آموزانی که به یاری مشاوران مدرسه پاکی خود را حفظ کرده اند در شهر تهران

  هدف پژوهش حاضر«مقایسه نیم رخ روانی دانش آموزان معتادی که بعدازترک مصرف مجدد داشته اند با دانش آموزانی که به یاری مشاوران مدرسه پاکی خود را حفظ کرده اند در شهر تهران» می باشد. روش پژوهش مقایسه ای و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان معتادی که بعد از ترک مصرف مجدد داشته اند و دانش آموزانی که به یاری مشاوران مدرسه پاکی خود را حفظ کرده اند درشهرتهران می‌باشد.

  نمونه این تحقیق مشتمل بر 40 دانش آموز می باشد که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. ابزار اندازه‌گیری و انجام پژوهش پرسشنامه چندوجهی شخصیت مینه سوتا است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتری «spss» استفاده شده است، ضمناً برای کلیه فرضیه ها سطح معنی دار a=0.05 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از بررسی آماری نشان دهنده آن است که بین نیم رخ روانی دانش آموزان معتادی که بعدازترک مصرف مجدد داشته اند با دانش آموزانی که به یاری مشاوران مدرسه پاکی خودرا حفظ کرده اند تفاوت وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها