• تأثیر ماده فعال سطحی کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید (ctab) همراه با آب هوشمند بر تغییر ترشوندگی سنگ مخزن با هدف بهبود بازیافت نفت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 421
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  تأثیر ماده فعال سطحی کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید (ctab) همراه با آب هوشمند بر تغییر ترشوندگی سنگ مخزن با هدف بهبود بازیافت نفت

  هدف از انجام این پژوهش تأثیر آب هوشمند و ماده فعال سطحی کاتیونی بر ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی می‌باشد که بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در این پژوهش اثر غلظت یون‌های mg+2، ca+2 و so4-2موجود در آب هوشمند و همچنین اثر غلظت ماده فعال سطحی کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید (ctab) بر میزان تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از طریق آزمایش‌های زاویه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج زاویه تماس نشان می‌دهد که با افزایش غلظت یون mg+2 در آب هوشمند از 0.01 مولار تا 1 مولار مقدار زاویه تماس را از 129 درجه به 86 درجه کاهش می‌یابد. همچنین افزایش غلظت یونca+2 نیز از 0.01 مولار تا 1 مولار مقدار زاویه تماس را از 129 به 94 درجه کاهش می‌دهد. افزایش غلظت یون so4-2 از 0.007 مولار تا 1 مولار در آب هوشمند مقدار زاویه تماس را به ترتیب از 129 به 81 درجه کاهش می‌دهد.

  با افزودن 0.05% تا 0.5% وزنی ماده فعال سطحی کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید به آب هوشمند زاویه تماس را از 129 درجه به ترتیب به 79 و 42 درجه کاهش می‌دهد. با افزودن ماده فعال سطحی کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید به آب هوشمند و افزایش غلظت محلول ماده فعال سطحی از 0.05 تا 0.5 درصد وزنی درصد بازیافت نفت با فرآیند سیلاب‌زنی روند افزایشی دارد که بیشترین مقدار درصد بازیافت نفت در غلظت 0.5 درصد وزنی ماده فعال سطحی کاتیونی در آب هوشمند حاصل شد. در غلظت 0.5 درصد وزنی ماده فعال سطحی کاتیونی درصد بازیافت نفت 81 درصد بدست آمد که نسبت به آب هوشمند با حضور mg+2با غلظت 1 مولار 51 درصد، نسبت به آب هوشمند با حضورca+2 با غلظت 1 مولار 45 درصد درصد و نسبت به آب هوشمند با حضور so4-2 با غلظت 1 مولار 34 درصد درصد افزایش درصد بازیافت نفت با انجام فرآیند سیلابزنی حاصل شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها