• ارزیابی هوش فرهنگی مدیران و معاونین زن مدارس دولتی اهواز شهراهواز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  ارزیابی هوش فرهنگی مدیران و معاونین زن مدارس دولتی اهواز شهر اهواز

  از میان مهارت‌های موردنیاز مدیران قرن حاضر، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ‌های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی امری مهم محسوب می شود لذا تحقیق حاضر باهدف سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران و معاونین زن مدارس دولتی اهواز اهواز و بررسی رابطه ی آن با ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها صورت گرفته است. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز، پرسشنامه هوش فرهنگی ساخته‌شده آنگ و همکاران و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت neo به‌کاررفته است.

  برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش فرهنگی 0.88 و پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی برابر 0.90 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی ازجمله میانگین و انحراف معیار استاندارد از آزمون‌های آماراستنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که بین پنج ویژگی بارز شخصیتی و هوش فرهنگی رابطه معنادار وجود دارد

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها