• بررسی ارتباط بین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وکﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (مطالعه موردی: آموزش و پرورش نیک شهر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی ارتباط بین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وکﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (مطالعه موردی: آموزش و پرورش نیک شهر)

  در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت‌آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحرانهای اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. کارآفرینی با عوامل گوناگونی در ارتباط می باشد که شاید بتوان گفت مهمترین این عوامل، فرهنگ سازمانی است.

  از این رو، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین مولفه های فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی می پردازد که از لحاظ هدف، از انواع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع تحقیقات توصیفی است بدین منظور از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است و از طیف پنج گزینه ای لیکرت در تدوین پرسشنامه ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نیک شهر و دیگر مناطق تحت پوشش تشکیل می دهد که بنابر آمار اخذ شده تعداد آنان 68 نفر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کامرون و کویین و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها