• بررسی تأثیر تنوع هیات مدیره، تعهدات بدهی و مجموعه فرصت های سرمایه گذاری بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 693
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تأثیر تنوع هیات مدیره، تعهدات بدهی و مجموعه فرصت های سرمایه گذاری بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

  مجموعه فرصت سرمایه گذاری نقش مهمی در نظریه مالی شرکت دارد چرا که دارایی های ترکیب شده در جایگاه خود بر ساختار مالی و سیاست سود سهام و کیفت سود دارد، کیفیت سود گزارش های مالی را غنی تر می کند زیرا پیش بینی جریان های نقدی آینده باعث می شود مدیران نوسانات جریان پول را جبران کنند و سود را هموارتر سازند و باعث کاهش تضاد بین سهام داران با عملکرد شرکت به عنوان رابط هایی در نظر گرفته می شوند که انتقال مشروط دولت از حقوق کنترل به وام دهندگان را برای محدود کردن اقدامات مدیریتی غیر بهینه تسهیل می کند. روش پژوهش: تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش ازنوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش ازنوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها ازمدل رگرسیون چندمتغیره استفاده خواهد شد.

  برای گردآوری اطلاعات در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و فرمولهای استخراج متغیرهای تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود. یافته ها: برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1394 تا 1398 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 115 شرکت بوده که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده اند. آزمون ها با استفاده از نرم افزار eviews8  و تکنیک آماری داده های پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است. بحث ونتیجه گیری: با یافته های حاصل از فرضیه اول مشاهده شد که تعهدات بدهی بر کیفیت سود تأثیر معکوس و معناداری دارد. فرضیه دوم نیز نشان داد فرصت های سرمایه گذاری بر کیفیت سود اثر منفی و معناداری دارد. در نتیجه مشخص شد که تعهدات بدهی و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های می تواند منجر به کیفیت سود می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها