• بررسی ارتباط بین فرا اعتمادی مدیریت با مخاطره عملیاتی، اهرمی و سیستماتیک شرکت ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 289
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی ارتباط بین فرا اعتمادی مدیریت با مخاطره عملیاتی، اهرمی و سیستماتیک شرکت ها

  در این تحقیق به بررسی ارتباط بین فرا اعتمادی مدیریت با مخاطره عملیاتی، اهرمی و سیستماتیک شرکتها پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه ی آماری متشکل از 111 شرکت، در بازه ی زمانی1390- 1395 با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره با الگوی اقتصاد پنل دیتا می باشد. بررسی تأثیر فرا اعتمادی مدیریت بر مخاطرات عملیاتی و سیستماتیک و اهرمی شرکتها موضوع مهمی است؛ چرا که فرا اعتمادی می تواند منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می برد.

  به عنوان مثال رول (1986) معتقد است که دلیل درگیر شدن مدیران در فعالیتهای ادغام و تحصیل نابودکننده ارزش شرکت، بیش اطمینانی مدیریت است. اختلال در فعالیتهای سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست های حسابداری می تواند هزینه بر باشد. از سوی دیگر، فرا اعتمادی مدیریت می تواند تحت شرایطی منجر به ایجاد منافعی برای شرکت گردد. برای مثال، انگیزه مخاطره پذیری به وسیله مدیران دارای اطمینان بیش از حد نسبت به سایر مدیران دارای هزینه کمتری است. با توجه به اهمیت نگرش مدیریتی بر فعالیتهای آتی شرکت اقدام به بررسی ارتباط فرا اعتمادی مدیریت و پذیرش مخاطره شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که بین فرا اعتمادی مدیران و مخاطره عملیاتی ارتباط معنادار وجود دارد و بین فرا اعتمادی مدیران و مخاطره اهرمی ارتباط معنادار وجود دارد. ولی این در حالی است که ارتباط معنادار بین فرا اعتمادی مدیران و مخاطره سیستماتیک مشاهده نشده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها