حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 350
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان بانک مسکن استان تهران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، میدانی توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان اداره مرکزی بانک مسکن استان تهران در سال 1395 به تعداد 420 نفر بودند که 200 نفر به عنوان نمونه با خطای 5 درصد و بر حسب جدول کرسی مورگان انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه مدیریت دانش شرون لاوسون (2003)، پرسش نامه توانمندسازی اسپریتزر و میشرا (1997) و از پرسش نامه عملکرد پاترسون (2001) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم افزار آماری spss مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت متغیرهای مدیریت دانش، توانمندسازی و عملکرد شغلی  در بانک مسکن استان تهران از حد متوسط بالاتر بودند. همچنین بین استقرار مدیریت دانش با ابعاد توانمندسازی و عملکرد شغلی در بانک مسکن استان تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها