• بررسی الگوهای افشای اختیاری و افشای اطلاعات مرتبط با شیوه تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 314
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی الگوهای افشای اختیاری و افشای اطلاعات مرتبط با شیوه تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران

  این پژوهش به بررسی الگوهای افشای اختیاری و افشای اطلاعات مرتبط با شیوهء تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران می پردازد. پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. همچنین شیوه پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی می باشد.. و شیوه انجام پژوهش و روش تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از مدل های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1394 که به تعداد 98 شرکت انتخاب شده، می باشد. دراین تحقیق جهت جمع آوری داده های تحقیق حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ونرم افزار های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای مستند سازی نتایج، تجزیه و تحلیل آماری وارایه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار eviews7 اقدام به تجزیه وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که بین الگوهای افشای اختیاری درگروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود دارد و فرضیه دوم نشان می دهد افشای اطلاعات مرتبط با شیوه تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید