• بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر جذب مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه :شرکتهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی بوشهر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 267
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر جذب مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه :شرکتهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی بوشهر)

  امروزه بازاریابی به عنوان بخش لاینفک و هوشمندی از فرایند عملیاتی هر کسب و کاری در بازارسازی، جذب و جلب رضایت مشتری از طریق رسیدگی مناسب به امور مشتریان نقشی فعال دارد. بازاریابی از طریق پایش هوشمند بازار، و شناخت نیاز مشتریان قبل، حین و بعد از ارتباط با سازمان، دانش مدیران را در جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح بهبود می بخشید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش بازاریابی بر جذب مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط شرکت‌های فعال مستقر در شهرک های صنعتی بوشهر، تحقیقی است توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و پرینل بخش بازاریابی و فروش شرکتهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهر بوشهر تشکیل داده و در راستای انجام پژوهش، 157 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار smart pls انجام پذیرفت و نتایج نشان داد هوش بازاریابی بر جذب مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد و 75 درصد از تغییرات در سطح جذب مشتری را تبیین می نماید. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فراسازمانی و عوامل فردی ار هوش بازاریابی به ترتیب بالاترین و کمترین تاثیر را در جذب مشتری داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها