• نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 494
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش با نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ها توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کازرون که طبق اطلاعات به دست آمده تعداد آنها 1520 نفر می باشند که بر اساس فرمول کوکران 307 نفر را از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب کردیم.

  ابزار گردآوری اطلاعات میدانی در این پژوهش پرسشنامه می باشد که از پرسشنامه مدیریت استعداد (فیلیپس و راپر)، تسهیم دانش (دیکسون) و سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال) تشکیل شده است. و روایی صوری توسط اساتید و تایید نهایی استاد راهنما و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارهای آماری spss و amos و آزمون های، معادلات ساختاری، ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون t به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های تحقیق پرداختیم. نتایج فرضیه اصلی تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش با نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون ارتباط معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها