• ارزیابی مدل های مدیریت دانش و ارایه الگوی مناسب جهت پیاده سازی در سازمان های عمرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 631
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  ارزیابی مدل های مدیریت دانش و ارایه الگوی مناسب جهت پیاده سازی در سازمان های عمرانی

  با توجه به اینکه امروزه سازمان های عمرانی دارای نقش استراتژیکی در بهره وری و توسعه اقتصاد جهانی هستند، اهمیت دانش و مدیریت آن در این سازمان ها امری حیاتی به نظر می رسد. در این پژوهش از شرکت ساختمانی و تاسیساتی آثارطوس به عنوان مورد مطالعاتی استفاده شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه استاندارد لیکرت 5 گزینه ای بوده که از روایی و پایایی مناسبی برخوردار می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. پس از مقایسه مدل‌های مدیریت دانش با یکدیگر، مدل مدیریت دانش ادل و گراسیون به عنوان الگوی مناسب برای استفاده در این سازمان ها انتخاب گردید.

  همچنین با بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر خلق دانش با توجه به نتایج آماری مشخص گردید که در شرکت مورد مطالعه، فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر روی خلق دانش تاثیر مثبت داشته اند اما منابع انسانی بر روی خلق دانش تاثیر معناداری نداشته است. در ادامه نیز با بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و اولویت‌بندی آنها با توجه به پرسشنامه توزیع شده مشخص گردید که عوامل کلیدی و اولویتبندی آن ها به ترتیب اهداف و راهبردها، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی می باشند. با توجه به نقش غیرقابل انکار منابع انسانی در خلق و یا کسب دانش، جهت فعال نمودن و تهییج کارکنان در خلق دانش، به مدیریت شرکت مورد مطالعه توصیه شد به ابزارهایی نظیر پاداش‌دهی و مدنظر قرار دادن نقش کارکنان در خلق دانش به عنوان معیاری در مدیریت عملکرد کارکنان، توجه نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها