• بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و اثربخشی بر بهبود عملکرد کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز بوشهر

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 441
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و اثربخشی بر بهبود عملکرد کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز بوشهر

  کارآفرینی به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع دارد. در سازمان ها کارآفرینی باهدف توسعه عملکرد انجام می شود که در سودآوری و افزایش تولید و ارتقای عملکرد سازمان نقش اساسی دارد. کارآفرینی سازمانی و نوآوری و انجام فعالیت های کارآفرینانه و خلاقانه، قابلیت‌هایی هستند که می‌توانند در دستیابی به عملکرد برتر توسط سازمان ها مورداستفاده قرار بگیرند. هدف پژوهش بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و اثربخشی بر بهبود عملکرد کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز بوشهر پژوهش حاضر به روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی، و از منظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز بوشهر که بالغ بر 230 نفر می باشند وبا استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 140  نفر انتخاب شد.

  برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش پرسش‌نامه عملکرد کارکنان بر اساس مدل اچیو که دارای 15 گویه پرسش‌نامه کارآفرینی سازمانی رابینزاین پرسشنامه شامل 22 گویه پرسشنامه اثربخشی استاندارد آرنولد فیلدمن شامل 15 گویه به کار برده شد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها0.92 محاسبه گردید و روایی آزمون نیز از روش اعتبار محتوا تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار spss21 استفاده شده است و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های کارآفرینی سازمانی (ریسک پذیری(r=0.454,p<0.05)، رقابت تهاجمی(r=0.333 ,p<0.05)، نوآوری(r=0.647,p<0.05)، پیشگامی(r=0.639,p<0.05))تاثیر مثبت و معنادار وجود داشت. و بین مولفه های اثربخشی(سود آوری(r=0.533,p<0.05)، بدست آوردن منابع،(r=0.443,p<0.05) بهره وری(r=0.677,p<0.05)) بر بهبود عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها