• بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 424
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188977933

  بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی

  مروری بر ادبیات موضوع اقتصاد مقاومتی در سطح جهان نشان‌دهنده جامعیت و قدمت طولانی این مفهوم اقتصادی است، زیرا کشورها همواره تمایل دارند خود را در برابر نوسانات داخلی و خارجی مصون بدارند. آن‌ها همواره تلاش کرده‌اند با فراهم کردن چارچوب‌های نظری، ساختار حرکتی خود را به این‌سو ساماندهی کنند. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و به صورت پیمایشی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی بوده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته علوم سیاسی تهران بوده که تعداد 100 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی بین آن‌ها توزیع شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان تائید شد و پایایی سؤالات پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.80 محاسبه شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده‌ها را نشان داد لذا جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون پارامتریک t استودنت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با سطح اطمینان 95%  بر تقویت  مدیریت جهادی نقش دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها