• بررسی رابطه میان سیستم انضباط شغلی کارکنان و دستیابی به اهداف سازمانی مطالعه موردی (دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت بلخ)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/09
  • تعداد بازدید: 264
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه میان سیستم انضباط شغلی کارکنان و دستیابی به اهداف سازمانی مطالعه موردی (دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت بلخ)

  هدف از این تحقیق، بررسی و تبیین رابطه میان سیستم انضباط شغلی کارکنان و دستیابی به اهداف سازمانی می باشد که مطالعه موردی آن در دانشگاه های خصوصی ولایت بلخ انجام گرفته است. شاخص های که معرف سیستم انضباط شغلی کارکنان در تحقیق متذکره می باشند، عبارت اند از سیستم حاضری کارکنان، رعایت مقررات کار، رعایت استاندارد های کار، سطح آمادگی و اخلاق کاری کارکنان می باشند. روش استفاده شده در این تحقیق، استنباطی بوده و تحلیل صورت گرفته، آزمون t است که با مشخص شدن پایایی پرسشنامه و رد و قبولی فرضیه های صفری و فرضیه های بدیل توسط spss 25 به هدف تحقیق می رسیم.

  جامعه آماری تحقیق متذکره را کارکنان اداری دانشگاه های خصوصی ولایت بلخ تشکیل داده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده به عمل آمده است. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر مثبت و معنی داری میان شاخص های متذکره فوق و دستیابی به اهداف سازمانی وجود دارد. این نتایج می توانند توسط تحلیل ریگرسیونی چند متحوله در تحقیقات بعدی کمک و مورد مطالعه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها