• تبیین رابطه بین سازگاری درک محصول با تصویر برند و هزینه ها، نگرش، لذت و درک فضای فروشگاهی توسط مصرف کنندگان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/10
  • تعداد بازدید: 170
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تبیین رابطه بین سازگاری درک محصول با تصویر برند و هزینه ها، نگرش، لذت و درک فضای فروشگاهی توسط مصرف کنندگان

  هدف: تحقیق حاضر به‌منظور بررسی رابطه بین سازگاری درک محصول با تصویر برند و هزینه ها، نگرش، لذت و درک فضای فروشگاهی توسط مصرف کنندگان انجام‌گرفته است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری خریداران آنلاین محصولات در منطقه پنج شهرداری کرج که حجم نمونه 384 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است.

  به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 spss و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار pls2 smart استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنی‌دار متغیر سازگاری درک محصول با تصویر برند بر هزینه کردن، نگرش مثبت نسبت به فضای فروشگاه، احساس لذت و ارزیابی مثبت مصرف‌کنندگان از فضای فروشگاهی دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنی داری بین همخوانی سازگاری درک محصول بر هزینه، نگرش، لذت، برانگیختگی و درک فضای فروشگاه است. در شرایط همخوانی قوی سازگاری بین درک محصول با تصویر برند واکنش ها مصرف کننده مثبت تر از شرایط همخوانی و کنترل ضعیف هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها