• رابطه بین سواد مالی و رفاه کارکنان با توجه به نقش خودکارآمدی مالی (مطالعه موردی: کارکنان مالی علوم پزشکی استان گیلان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/17
  • تعداد بازدید: 174
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  رابطه بین سواد مالی و رفاه کارکنان با توجه به نقش خودکارآمدی مالی (مطالعه موردی: کارکنان مالی علوم پزشکی استان گیلان)

  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سواد مالی و رفاه کارکنان با توجه به نقش خودکارآمدی مالی در کارکنان مالی علوم پزشکی استان گیلان است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق شامل مجموعه کارکنان شاغل در واحدهای مالی نظیر حسابدار، رییس حسابداری، کارشناس مالی، کارشناس بودجه می باشد در کل دانشگاه به تعداد ۲۶۵ نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان 155 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند.

  روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده و برای بررسی صحت و سقم آن از روایی و پایایی استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم بوده است و از نرم افزارهای spss و lisrel برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. با توجه به آزمون فرضیه های پژوهش سواد مالی بر خودکارآمدی مالی کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد. سواد مالی بر رفاه کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد. خودکارآمدی مالی بر رفاه کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد. سواد مالی از طریق خودکارآمدی مالی بر رفاه کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها